CONGRESUL NAȚIONAL AL ISTORICILOR ROMÂNI | Alba Iulia 8-10 septembrie 2022
© România 2022
 
CONGRESUL NAȚIONAL AL ISTORICILOR ROMÂNI
 
Ne face o deosebită onoare să vă adresăm invitația de a participa la cea de-a III-a ediție a CONGRESULUI NAȚIONAL AL ISTORICILOR ROMÂNI, eveniment organizat la Alba Iulia, în perioada 8-10 septembrie 2022, de către Universitatea „1 Decembrie 1918”, împreună cu Academia Română și Comitetul Național al Istoricilor din România. 
 
În contextul creșterii vertiginoase a numărului publicațiilor de specialitate din ultimul deceniu, evenimentul se dorește a deschide noi oportunități de comunicare intraprofesională și transdisciplinară, contribuind, astfel, la îmbunătățirea și promovarea cercetării românești în domeniul istoriei, precum și la o mai accentuată prezență a istoricilor în spațiul public. 
 
Vă invităm să propuneți prezentări individuale, secțiuni tematice/panel-uri, teme specifice pentru mese rotunde, în conformitate cu normele și calendarul Congresului.
Lista sectiuni

Secţiuni

 • 1. Reconstituind trecutul: contribuţia arheologiei experimentale la cercetarea istorică
 • 2. Studierea şi interpretarea practicilor funerare din trecut din perspectivă bioarheologică
 • 3. Cercetarea patrimoniului arheologic prin tehnici arheometrice: prezent si perspective
 • 4. Evolutii locale si fenomene supraregionale in preistoria carpato-balcanica (mileniile IV-I a. Chr.)
 • 5. Arheologia dietei pre- şi protoistorice: datele ultimelor cercetări arheologice aferente bazinului Carpatic
 • 6. Frontierele Imperiului Roman
 • 7. Societate si economie in provinciile daco-moesice
 • 8. Patrimoniul cultural naţional: între nevoia de protejare şi provocările lumii contemporane
 • 9. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic medieval din regiunile est-carpatice
 • 10. De la zei la Dumnezeu: putere şi religie în spaţiul nord - dunărean (sec. III-XVI)
 • 11. Rolul arheologiei (medievale) în discursul istoric actual: între abordare teoretică, metodologie şi receptare socială
 • 12. Direcţii şi perspective pentru cercetarea paleografiei greceşti şi codicologiei, în România
 • 13. Crize ale Evului Mediu pe teritoriul României (secolele VI-XVI)
 • 14. 800 de ani de la emiterea Bulei de Aur a nobilimii din regatul Ungariei
 • 15. Prima modernitate românească în interferenţă cu cele două Europe (circa 1500-1700)
 • 16. Economie şi societate în Ţările Române: comerţ, negustori, patrimoniu familial în secolele XVI–XVIII
 • 17. Marea Neagră şi Dunărea maritimă. Timpul lung – de la Antichitate la sfârşitul Modernităţii (1914)
 • 18. Marea Neagră şi Dunărea maritimă. Istorie şi geopolitică
 • 19. Sursele cartografice şi istoria urbană în România. Noi interpretări
 • 20. 400 de ani de la înfiinţarea Colegiului Bethlen din Alba Iulia (1622). Educatie si spiritualitate in arealul istoric transilvan.
 • 21. Istoria cărţii
 • 22. Elite: mobilitate socială, politică şi culturală
 • 23. Identităţi confesionale în Europa central-răsăriteană, secolele XVIII-XXI
 • 24. Norme şi instituţii juridice din Transilvania pe calea modernităţii
 • 25. De cealaltă parte a mesei: femei şi copii în Evul Mediu şi Modernitatea timpurie
 • 26. Femeia în spaţiul românesc (sec. XVIII-XXI). Ipostaze, percepţii şi reprezentări
 • 27. Modernizare medicală, modernizare socială. Sănătate publică în spaţiul românesc în secolele XVIII-XX
 • 28. Hrană şi societate. Studii pluridisciplinare şi teren românesc
 • 29. Domniile fanariote- debutul modernităţii româneşti
 • 30. În slujba şi în contra Semilunei. Domnii fanarioţi la război
 • 31. Bicentenarul restabilirii domniilor pământene: context şi consecinţe
 • 32. Modele de dezvoltare instituţională în societatea românească (1859-1940)
 • 33. 160 de ani de diplomaţie română modernă
 • 34. Asociaţionismul fratenalist modern în spaţiul românesc (sec. XIX-XX)
 • 35. Instituţii de credit şi funcţionari de bancă în istoria românilor (sec XVIII-XX)
 • 36. Istoria afacerilor şi a antreprenoriatului modern în spaţiul românesc (secolele XIX-XXI)
 • 37. 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu: naşterea unui mit
 • 38. Din trecutul Almei Mater – Două secole de viaţă universitară în spaţiul românesc
 • 39. Istoria universităţilor din spaţiul românesc – provocări metodologice şi direcţii de cercetare
 • 40. Studiile universitare în România anilor 1980. Constrângeri şi strategii adaptative
 • 41. Războiul ruso-româno-turc, independenţa României şi contextul international (1876-1883)
 • 42. Istorie, cultură şi societate în estul spaţiului românesc (sec. XIV-XIX)
 • 43. Problema Basarabiei în context internaţional
 • 44. Bucovina: între nostalgie şi realităţile istorice
 • 45. Dr. Vasile Lucaciu (1852-1922) - 100 de ani de la plecarea dintre noi a marelui luptător pentru drepturile românilor din Transilvania
 • 46. Istoria presei religioase
 • 47. Între educaţie şi informare. Presa românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi din prima jumătate a secolului al XX-lea
 • 48. Campania Armatei Române din anul 1916:planuri,strategii, victorii,eşecuri
 • 49. Unirile Românilor de la 1918: general şi particular
 • 50. 1918 pentru România şi Europa
 • 51. Transilvania şi Banatul în anul 1918: ideologie şi acţiune politică
 • 52. Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920): implicaţii, consecinţe
 • 53. 75 de ani de la Conferinţa de Pace de la Paris
 • 54. Optanţii maghiari şi România. Surse inedite şi noi direcţii de cercetare
 • 55. Locul şi rolul structurilor militare în organizarea, pregătirea şi desfăşurarea Serbării Încoronării de la Alba Iulia şi Bucureşti
 • 56. Centenarul încoronării regelui Ferdinand I şi a reginei Maria la Alba Iulia
 • 57. Naţionalismul radical
 • 58. Regimuri politice în România-februarie 1938-august 1944; configurări istoriografice
 • 59. În componenţa României Întregite. Procese social-politice, demo-economice, ştiinţifice şi culturale în Basarabia interbelică.
 • 60. Construind comunitatea rasială nazistă în Europa de Sud-Est: O perspectivă transnaţională asupra Grupului Etnic German din România
 • 61. Fenomenul frontierist. Trecerea ilegală a frontierelor României în perioada 1945 – 1989
 • 62. De la alianţă la asistenţă. Exilul românesc între trauma alienării şi cea a regăsirii: experienţe personale, demersuri antitotalitare, ajutor umanitar
 • 63. Exil si emigratie politica
 • 64. 1947 - începutul războiului rece. Dimensiunea militară a orientării geopolitice a României
 • 65. România între Est şi Vest în timpul Războiului Rece: aliniere, distanţare, izolare
 • 66. Politica dezvoltării şi protecţia socială. O relaţie tensionată în istoria României
 • 67. Comunismul rural din România. Colectivizarea (1949-1962) şi colectivismul rural (1962-1989)
 • 68. Istoria oraşelor din România în anii regimului comunist
 • 69. Ultimul portret oficial al lui Nicolae Ceauşescu. Propagandă vizuală şi presă în România anilor '80
 • 70. Discursul criticii teatrale în comunism. Funcţia discursului critic şi profilul cronicarului de teatru
 • 71. Biografii în umbra Securităţii. Relaţia artiştilor români cu organele informative
 • 72. Controlul presei, publicaţiilor şi instituţiilor de cultură (muzee, teatre, biblioteci, cinematografe) în anii regimului comunist
 • 73. Istorie, traumă şi memorie intergeneraţională
 • 74. Memorie trans generaţională, traumă şi rezilienţă în rândul victimelor regimului comunist din România
 • 75. Arhivele Securităţii: certitudini şi provocări pentru istoriografia românească
 • 76. Teroriştii din 1989. Şi totuşi au existat
 • 77. Activitatea serviciilor de informaţii româneşti în favoarea interesului naţional (secolul XX)
 • 78. Memoria istorică şi filmul
 • 79. Monografiile de localităţi. Metode şi tehnici de cercetare
 • 80. Istoricii şi fenomenul colecţionismului
 • 81. Antisemitismul din România în prima jumătate a secolului XX
 • 82. Holocaustul din România – noi contribuţii
 • 83. Sclavia în Sud-Estul Europei în secolul al XIX-lea
 • 84. Alta: în afara secţiunilor aprobate

Mese rotunde

 • 1. Document-text-ediţii critice
 • 2. FOTOGRAFIA - Document - istoric sau memmento personal?
 • 3. Restaurarea de carte veche, o punte între trecut şi viitor
 • 4. Arhivele Azi
 • 5. Digitalizarea arhivelor
 • 6. Digitizarea şi dinamica istoriografiei româneşti.
 • 7. Istoria mediului şi istoria tehnologiei în Europa de Est. Noi direcţii paradigmatice în istoriografie (masa rotunda)
 • 8. Epoca modernă timpurie în cercetarea istorică românească: surse, concepte, metode (sec. XVI-XVII)
 • 9. Direcţii, metode şi instrumente noi de cercetare a istoriei graniţei militare austriece din Transilvania şi Banat
 • 10. Presă, publicitate şi viată cotidiană în sec. XVIII-XXI.
 • 11. Elita militară şi războaiele românilor (1877-1919)
 • 12. Sincronicitate şi Protocronism în scrisul istoric
 • 13. Memorializarea şi muzeificarea comunismului românesc
 • 14. Istoria femeilor şi identitatea de gen în România: direcţii şi teme de cercetare
 • 15. Istorii (dis)continue: România în scurtul secol XX (1930-1970)
 • 16. Politici şi proiecte educaţionale privind comunismul românesc
 • 17. Revoluţia din 1989: Istoriografia unei Mistificări
 • 18. Istoriografia serviciilor de informaţii româneşti: Loialişti versus defectori
 • 19. Memoria pandemiei COVID-19 - patrimoniu colecţionabil. Experienţe, instrumentar de lucru şi direcţii de acţiune pentru muzeele universitare din România
 • 20. Grupul de Studiere a Antisemitismului şi Holocaustului – prezentarea unui grup de lucru de la Academia Română şi a proiectelor lui

Mese rotunde pentru colegii din învăţământul preuniversitar

 • 1. Reconstituirea istorică din România ca mijloc de educare istorică
 • 2. Istoria în economia de piaţă
 • 3. Predarea Istoriei în România în 2022
 • 4. Multiperspective, marginali şi studii de gen la lecţiile de istorie